Learn.

Flow.

Thrive.

Algemene Voorwaarden

We werken graag op een heldere manier samen met je. Vandaar onze kleine lettertjes. Niet altijd even spannend, maar zo weet iedereen wel waar hij of zijn aan toe is. En dat werkt uiteindelijk het prettigst.

 1. Begrippen

 1. LiveRewired heeft als doel het geestelijk en lichamelijk welzijn van personen te verbeteren door personen trainingen aan te bieden.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onderLiveRewired mede begrepen alle in haar dienst zijnde werknemers.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aanLiveRewired opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten als bedoeld in artikel 1.4.
 4. In deze algemene voorwaarden heeft het begrip “Diensten” de volgende betekenis: alle doorLiveRewired en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door LiveRewired ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht en met name het geven van trainingen.
 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbijLiveRewired Diensten aanbiedt of levert, ongeacht of deze aanbiedingen en overeenkomsten op afstand elektronisch worden gedaan of gesloten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met LiveRewired zijn overeengekomen. Alle aanbiedingen van LiveRewired zijn 8 dagen geldig, waarna deze vervallen.
 2. Niet alleenLiveRewired, maar ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor haar bestuurders, de (bestuurders van de) praktijkvennootschappen van LiveRewired en voormalige medewerkers van LiveRewired, met inbegrip van hun eventuele rechtsopvolgers.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever(s).
 1. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigtLiveRewired onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door LiveRewired is bevestigd, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. LiveRewired kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien LiveRewired op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is LiveRewired gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 1. Aangeboden informatie door LiveRewired

 1. DeDiensten van LiveRewired kunnen aanbevelingen bevatten aan de Opdrachtgever en zijn gebaseerd op informatie ingewonnen door LiveRewired. Opdrachtgever accepteert dat de informatie van de Dienst is getoond zoals voor LiveRewired “beschikbaar” en dat het incompleet kan zijn of oude informatie kan LiveRewired zal zich inspannen om deze informatie zo correct mogelijk te houden en zo nodig bij te werken. Opdrachtgever accepteert dat LiveRewired ten alle tijden de informatie van de Dienst kan aanpassen en eventueel kan verwijderen. Het gebruik van de informatie aangeboden door LiveRewired is geheel voor het risico van de Opdrachtgever.
 2. De op de website van LiveRewired gegeven informatie waaronder percentages en uitslagen van vorige trainingen bieden geen enkele garantie aan Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever heeft de plicht alle relevante informatie aan LiveRewired persoonlijk te melden. Denk hierbij aan belangrijke medische klachten, persoonlijke gesteldheden, allergieën en andere relevante zaken.
 4. Opdrachtgever is zich bewust van de voordelen, mogelijke bijwerkingen, nadelen en beperkingen van de training en accepteert dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor het beoordelen van zijn/haar geschiktheid voor de training.
 1. Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. LiveRewired kan aansprakelijk worden gehouden voor de schade die het gevolg is van een voorzienbare, toerekenbare en wezenlijke tekortkoming aan de zijde van LiveRewired tegenover Opdrachtgever.
 2. Voor iedere andere vorm van schade is LiveRewired niet aansprakelijk. Denk hierbij aan: gederfd genot, bedrijfsschade, schade door waardevermindering, gederfde winst, persoonlijke/immateriële schade, schade aan goederen van derden en ladingschade.
 3. LiveRewired kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatiedie wordt verschaft op de website en gedurende de training(en) en de schade die daaruit voortvloeit tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid.
 4. De Diensten die LiveRewired aanbiedt kan op geen enkele manier worden beschouwd als, of als vervanging, van medische zorg.
 5. Indien LiveRewired toch aansprakelijk wordt gehouden, zal LiveRewired uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten en ten hoogste tot het bedrag van 1000 (duizend) euro.
 6. Indien het verrichten van Diensten door derden ingehuurd door LiveRewired leidt tot aansprakelijkheid vanLiveRewired, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de een bedrag van maximaal 800 (achthonderd) euro.
 7. Alle aanspraken van de Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde vanLiveRewired vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij LiveRewired binnen 2 (twee) maanden nadat de Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 8. LiveRewired staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een door of namens haar verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 1. Annulering en verplaatsing

 1. Annulering gebeurt voor de dag van aanvang van de dienst. De annulering gebeurt schriftelijk of elektronisch.
 2. Bij een annulering die 90 (negentig) dagen of langer voor de dag van aanvang plaatsvindt zijn de kosten voor Opdrachtgever 25% (vijfentwintigprocent) van het gehele verschuldigde bedrag.
 3. Bij een annulering die 60 (zestig) dagen of langer voor de dag van aanvang plaatsvindt zijn de kosten voor Opdrachtgever 50% (vijftigprocent) van het gehele verschuldigde bedrag.
 4. Bij een annulering die 30 (dertig) dagen of langer voor de dag van aanvang plaatsvindt zijn de kosten voor Opdrachtgever 75% (vijfenzeventigprocent) van het gehele verschuldigde bedrag.
 5. Bij een annulering die 1 (een) dag of langer voor de dag van aanvang plaatsvindt zijn de kosten voor Opdrachtgever 100% (honderdprocent) van het gehele verschuldigde bedrag.
 6. Met uitzondering kunnen van de annuleringsvoorwaarden worden afgeweken. Dit is aan LiveRewired om te beoordelen.
 7. LiveRewired behoudt het recht de training te verplaatsen in geval van ziekte van de trainer of in geval van overmacht. Dit dient, in geval van verplaatsing, LiveRewired duidelijk aan de Opdrachtgever te vermelden. In overleg zal er een nieuwe datum worden gezocht.
 8. LiveRewired behoudt het recht om aspecten aan de training te wijzigen.
 1. Kosten, betaling en honorering

 1. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de honorering van Diensten verleend door LiveRewired op basis van een (elektronische) factuur. Alle door LiveRewired gecommuniceerde bedragen zijn exclusief BTW tenzij expliciet anders aangegeven.
 2. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 3. Indien de Opdrachtgever een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is LiveRewired gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 4. In geval van betalingsverzuim is de Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van LiveRewired ad 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend.
 5. Indien LiveRewired om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor een niet-particuliere Opdrachtgevers bedragen deze kosten echter minimaal 15% (vijftienprocent) van de opdrachtsom.
 1. Intellectueel eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan LiveRewired of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
 2. Artikel 8.1 geldt ook indien Opdrachtgever voor het ontvangen van de gegevens zoals bedoeld in artikel 8.1 een vergoeding betaald heeft.
 3. Geen van de in artikel 8.1 genoemde gegevens mogen gekopieerd, gedistribueerd of aan derden getoond worden.
 4. Bij overtreding van artikel 8.3 is Opdrachtgever een boete van 6000 (zesduizend) euro verschuldigd aan LiveRewired.
 1. Uitvoering diensten door LiveRewired

 1. Alle opdrachten tot het verrichten van Diensten, beschouwtLiveRewiredals uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon of meerdere personen wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 2. Indien LiveRewired dit nuttig of noodzakelijk acht, is LiveRewired steeds bevoegd zich bij het verrichten van de Diensten te laten bijstaan door derden, dan wel de Diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door derden.
 1. Identiteit van LiveRewired

 1. LiveRewired is in de KvK geregistreerd onder nummer 60594047
 2. LiveRewired draagt het volgendeBTW-identificatienummer 143069421B01. Verder is LiveRewired (statutair) gevestigd aan de Beekstraat 13 te Utrecht. Het bezoekadres van LiveRewired is Leidseveer 2-10 te Utrecht.
 3. LiveRewired is op kantoortijden te bereiken op 06-47222110. Per e-mail is LiveRewired bereikbaar via info@liverewired.nl
 1. Bijzondere bepalingen

 1. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, geldt hetgeen in de opdrachtbevestiging is bepaald.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen LiveRewired en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen LiveRewired en een Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland.